Jestem cyklistą

Zarządznie nr 5/2020 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni z dnia 25 marca 2020 r.

Zarządznie nr 3/2020 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni z dnia 24 marca 2020 r.

 

Komunikat Pani dyrektor Violetty Zdunowskiej w sprawie kształcenia na odległość.  (poniżej w aktualnościach)

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w dniach od 12 do 25 marca 2020 roku wszystkie zajęcia są zawieszone.

 

Apel do uczniów Liceum Ogólnokształcącego
im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

 

Bądźcie odpowiedzialni – to niezwykle ważne.

 

Przez dwa tygodnie nie będziecie chodzili do szkoły.
To nie są ferie, ani czas wolny.
Jest to czas kwarantanny.

 

! Unikajcie zatłoczonych miejsc.
! Nie organizujcie spotkań towarzyskich.
! Nie wychodźcie do klubów, kawiarni, restauracji.
! Spędzajcie ten czas w domu.
! Starajcie się nie zakazić i nie zakażać innych.

 

Uwaga!

Na podstawie §18 ust. 2 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31.12.2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach edukacyjnych Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni za zgodą organu prowadzącego zawiesza zajęcia w dniach od 12 - 20 marca 2020r, (włącznie).

 

Decyzją Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni 27. Festiwal Piosenki Obcojęzycznej zostaje odwołany.

 

Decyzją Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni Drzwi Otwarte w dniu 2 kwietnia 2020 r. zostają  odwołane.

 

Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.03.2020 r. w sprawie wyjazdów (dokument w formacie PDF - otwiera się w nowym oknie)

 

 Rekomendacja Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki w związku z przypadkami zachorowań na koronawirusa

 

Prosimy o śledzenie kominikatów na stronie szkoły i w e-dzienniku.

Projekt „Jestem cyklistą”Cel: rower alternatywą dla samochodu - propagowanie poruszania się rowerem na co dzień, integracja grupy klasowej w ramach wspólnego celu

 

Zadania:
- przeprowadzenie rocznego konkursu dla wszystkich klas LO
- uczestnictwo w zewnętrznych imprezach rowerowych

 

Termin: 10.09 – 30.11.2016 oraz 1.03 – 15.06.2017

 

Uczestnicy: uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi szkoły

 

Regulamin konkursu

 

I. Zasady ogólne
1. Rywalizującą grupę stanowi klasa z wychowawcą i dobranymi losowo nauczycielami lub pracownikami administracji i obsługi szkoły.
2. Każda grupa otrzymuje punkty za wcielanie w życie hasła „jestem cyklistą”, albo zostają jej odjęte punkty za odstępstwa od przyjętych poniżej zasad.
3. Podsumowanie etapowe następuje ostatniego dnia każdego miesiąca (nagroda miesiąca), podsumowanie końcowe 15 czerwca, a dla klas trzecich 30 kwietnia (nagroda roczna). Nagrody będą miały charakter indywidualny i zespołowy.
4. Ranking grup tworzy prowadzący projekt, a rankingi indywidualne w obrębie grup (klas) ich liderzy, którzy w miarę możliwości powinni rekrutować się spośród uczniów ze zwolnieniami z wychowania fizycznego.
5. Rankingi indywidualne są weryfikowane przez prowadzącego projekt. Liderzy muszą je udostępniać na każde wezwanie prowadzącego, a obligatoryjnie przesyłać pocztą elektroniczną arkusz excelowski w ostatnim dniu miesiąca.
6. Każdej grupie zostanie przydzielony na szkolnym dziedzińcu osobny stojak na rowery. Zliczanie rowerów i elementów odblaskowych będzie miało miejsce codziennie w połowie dużej przerwy.
7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do przepisów ruchu drogowego, ewentualnie zasad poruszania się po ścieżkach rowerowych i pieszo-rowerowych.


II. Przyznawanie punktów
1. Przyjazd do szkoły rowerem (do 3 km - 1 pkt)
2. Przyjazd ze znacznej odległości (za każde drugie i kolejne 3 km – dodatkowy 1 pkt)
3. Przyjazd w kamizelce odblaskowej lub z innym dodatkowym elementem odblaskowym (1 pkt)
4. Udział w imprezie rowerowej
a) o charakterze klasowym lub towarzyskim (1 pkt + 1 pkt za kamizelkę)
b) o charakterze gminnym lub powiatowym (3 pkt + 1 pkt za kamizelkę)
c) o charakterze ponadpowiatowym (5 pkt + 1 za kamizelkę)
5. Organizacja imprezy rowerowej
a) o charakterze klasowym lub towarzyskim (1 pkt za każdych 5 rowerzystów)
b) o szerszym charakterze (3 pkt)
6. Oprawa graficzna projektu na terenie szkoły, np. hasła, mapy, wystawy (1-25 pkt)
7. Promowanie projektu na zewnątrz (1-25 pkt)
8. Grupie i uczestnikowi projektu w razie nieobecności spowodowanej całodziennym lub kilkudniowym wyjazdem organizowanym przez szkołę lub stowarzyszenie o charakterze społecznym przyznana jest średnia punktów z danego miesiąca.

III. Odejmowanie punktów
1. Naruszanie przepisów o ruchu drogowym lub zasad poruszania się na ścieżkach rowerowych lub pieszo-rowerowych na wniosek nauczyciela lub pracownika technicznego szkoły, który był świadkiem wykroczenia (1-5 pkt)
2. „Mijanie się z prawdą” w kwestiach liczenia punktów, np.: nieuzasadnione „pożyczanie” rowerów i kamizelek, naciąganie odległości, fikcyjne zgłaszania uczestnictwa w imprezach zewnętrznych, itp. (5-25 pkt w zależności od wagi sprawy i ewentualnej recydywy)

IV. Zliczanie punktów
1. Przez prowadzącego projekt:
- zliczanie rowerów i kamizelek na każdej dużej przerwie
- odejmowanie punktów po zgłoszeniu łamania regulaminu
- dodawanie punktów z kart liderów
2. Przez liderów grup:
- dodawanie punktów „dziennych” za przyjazd do szkoły, w tym za odległość na podstawie wcześniej założonego dla każdego uczestnika dystansu od domu do szkoły
- dodawanie „średnich” punktów za usprawiedliwioną nieobecność
- dodawanie punktów „weekendowych” za udział i organizację imprez rowerowych na podstawie przesłanych pocztą elektroniczną zdjęć na tle tablicy miejscowości (konieczność ich katalogowania)
- sumowanie kilometrażu

V. Decyzje i odwołania
1. Decyzje o przyznaniu lub odebraniu punktów podejmuje jednoosobowo prowadzący projekt.
2. Instancją odwoławczą dla tych decyzji jest zebranie 16 liderów grup.
3. Odwołanie decyzji następuje za sprawą głosowania dziewięcioma głosami „za”, niezależnie od liczby uczestniczących w zebraniu liderów.
4. O miejscu i terminie zebrania decyduje osoba (grupa) zgłaszająca wniosek o odwołanie decyzji.

VI. Klasyfikacja
1. Miejsce grupy jak i pojedynczego uczestnika zależy od liczby zdobytych punktów na koniec etapu miesięcznego, semestralnego lub rocznego (15 czerwca).
2. Dla klas trzecich i uczniów tych klas datą krytyczną jest 30 kwietnia. Lokata zajmowana w tym momencie jest dla nich miejscem końcowym.
3. Wręczenie nagród rocznych lub ich wykorzystanie następuje po 15 czerwca. 4. W przypadku klas pierwszych i drugich może zostać przesunięte na wrzesień następnego roku szkolnego.

VII. Nagrody
1. Nagrodą comiesięczną grupową będzie dzień wolny z odpytywania dla trzech najlepszych grup.
- dzień zwolnienia, z minimum jednodniowym wyprzedzeniem, grupa ustala z wicedyrektorem szkoły,
- zwolnionym z odpytywania w obrębie zwycięskiej grupy może być tylko uczeń, który bierze aktywny udział w rywalizacji (zdobył w danym miesiącu minimum 5 pkt).
- lider grupy zgłasza nauczycielom, którzy uczniowie nie mogą być odpytywani.
2. Nagrodą comiesięczną indywidualną dla trójki najlepszych będzie koszulka.
(Koszulkę można otrzymać tylko raz)
3. Nagrodami semestralnymi indywidualnymi będą:
- ocena cząstkowa celująca z wychowania fizycznego za aktywność (dla pierwszej dziesiątki dziewcząt i pierwszej piątki chłopców)
- ocena cząstkowa bardzo dobra z wychowania fizycznego za aktywność (za miejsca 11-60 dla dziewcząt, 6-30 dla chłopców)
3. Nagrodami rocznymi w rywalizacji grup będą:
– duże dofinansowanie do kilkudniowego spływu kajakowego
– duże dofinansowanie do jednodniowego spływu kajakowego
- dodatkowy dzień wolny na wycieczkę klasową
Trzy pierwsze grupy wybierają sobie najbardziej odpowiadającą im nagrodę w kolejności zgodnej z zajętym miejscem.
4. Nagrodami rocznymi w rywalizacji indywidualnej będą:
- I nagroda – bon 500 zł na zakup sprzętu rowerowego
- II nagroda – bon 300 zł na zakup sprzętu rowerowego
- III nagroda – bon 100 zł na zakup sprzętu rowerowego
- I-XX nagroda – koszulki i inne gadżety
Liczba jak i jakość nagród może zostać zwiększona w miarę pozyskiwania nowych sponsorów projektu.

VIII. Uwagi:
Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania projektu. Zapis punktu może zaproponować tylko prowadzący projekt, choć także na wniosek osób biorących udział w projekcie. Przyjęcie punktu następuje w czasie głosowania liderów grup minimum dziewięcioma głosami „za”. Prowadzącym projekt jest Leszek Nowacki, nauczyciel wychowania fizycznego.

logo taplo

bohaterON

wolontariat z klasą

logo karta szkolna

magisterscholasticus

dopalacze nafb kopia

Kontakt

kontakt

bip logo