Stypendia

UWAGA!!!!!

STYPENDIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

 

stypendium edukacyjno–socjalne:

 

1. Stypendium edukacyjno-socjalne przeznaczone jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.
2. O stypendium edukacyjno–socjalne mogą się ubiegać uzdolnieni uczniowie którzy uzyskali wysoką średnią ocen w poprzednim roku nauki (co najmniej 4,50), jednakże ze względu na trudną sytuację materialną nie mają możliwości rozwoju swoich zdolności i realizacji właściwej ścieżki edukacyjnej.
3. Tryb ubiegania się o stypendium edukacyjno-socjalne:
- uczeń składa w szkole wniosek o przyznanie stypendium w terminie do 20 września 2016r.
- do wniosku uczeń dołącza:
a) dokumenty potwierdzające sytuację materialną (zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach wszystkich członków rodziny za rok 2015 lub z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa za rok 2015)
b) zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w roku szkolnym 2015/2016 lub kopię świadectwa z klasy III gimnazjum (w przypadku uczniów przyjętych do klasy I w roku szkolnym 2016/2017)
c) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016

 

jednorazowe stypendium motywacyjne:

- za osiągnięcia naukowe,
- za osiągnięcia artystyczne,
- za osiągnięcia sportowe


1) jednorazowe stypendium motywacyjne otrzymują uzdolnieni uczniowie, którzy w roku szkolnym 2015/2016 osiągnęli wybitne rezultaty w dziedzinie naukowej oraz kulturalno–artystycznej (laureaci wieloetapowych konkursów oraz olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego) lub sportowej (mistrzostwa wojewódzkie, międzywojewódzkie, ogólnopolskie olimpiady młodzieży, mistrzostwa Polski)
2) z wnioskiem o przyznanie stypendium motywacyjnego mogą wystąpić dyrektorzy szkół, wychowawcy klas, prawni opiekunowie ucznia, organizacje szkolne, kulturalne i społeczne,
3) wniosek należy złożyć w terminie do 20 września 2016r.
4) do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe kandydata,
5) wnioskodawca może złożyć wniosek o stypendium motywacyjne dla grupy uczniów, którzy zespołowo osiągnęli znaczący sukces.

 

Szczegółowe informacje oraz wnioski dostępne są u pedagoga szkolnego

 

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego


O pomoc stypendialną mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1) uczą się w trybie dziennym,
2) zameldowane są na stałe na terenie powiatu wrzesińskiego,
3) uzyskały za rok szkolny 2015/2016 średnią ocen co najmniej 4,21
4) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 650,00 zł netto, a w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci – nie może przekroczyć 740,00 zł netto).
Stypendium przyznane zostanie osobom, które spośród wszystkich kandydatów uzyskają najwyższą sumę punktów zgodnie z Regulaminem udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Wnioski należy składać
w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej
Starostwa Powiatowego we Wrześni, pok. 104
w terminie do 25 września 2016 r.

Wnioski do pobrania na stronie http://wrzesnia.powiat.pl/powiat/oswiata/dla-ucznia-studenta-i-rodzica/stypendium-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego.html

 

 

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
3
4
5

logo taplo

logo UE rgb 1

bohaterON

wolontariat z klasą

logo karta szkolna

magisterscholasticus

dopalacze nafb kopia

Galerie zdjęć

Kontakt

kontakt

bip logo