Zamówienia i przetargi

Września, dnia 06.06.2016r.

Liceum Ogólnokształcące
im. H. Sienkiewicza we Wrześni
Ul. Witkowska 1
Tel (61) 4360230, fax (61)6401245
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
LO. 216.2.6.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków tj. Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza we Wrześni, ul. Witkowska 1 w zakresie prac remontowych w 5 klasach lekcyjnych z zapleczami.

 

 

1. Zamawiający

Powiat Wrzesiński - Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza we Wrześni, ul. Witkowska 1
Zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu w 5 salach lekcyjnych ( sala nr 201 + zaplecze, sala nr 203, sala nr 204 + zaplecze, sala nr 207 + zaplecze, sala nr 2015 ) i w pomieszczeniu radiowęzła – sala nr 206

2. Informacja o przedmiocie zapytania ofertowego

1) Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych na podstawie przedmiaru robót będącym załącznikiem do zapytania

ofertowego i wizji w terenie.

2) Przewidywana realizacja zamówienia – rozpoczęcie - 27 czerwca 2016r. - zakończenie – 31 sierpnia 2016r.

3) Płatność nastąpi na podstawie faktury/ rachunku

4) Podstawą rozliczenia jest wynagrodzenie kosztorysowe
5) Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół bezusterkowy odbioru robót podpisany przez strony
6) Gwarancja na wykonanie robót wynosi 36 miesiące

7) Za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy będą naliczone kary umowne w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki od kwoty brutto
8) Konieczna jest wizja na terenie budynku w celu zapoznania się ze specyfikacją budynku i stanem technicznym.

3. W zamówieniu publicznym mogą brać udział wykonawcy, którzy:

1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami
2) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu robót
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie , potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonywania zamówienia
4) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
5) Złożą ofertę

4. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć do dnia 18 czerwca 2016r w dowolnej formie

5. Ocena ofert

Kryterium oceny ofert jest cena ( 100% )

6. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów mailem lub telefonicznie.

7. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzielają:
- Violetta Zdunowska – dyrektor szkoły
- Grażyna Siemiątkowska – sekretarz szkoły

Dyrektor Szkoły
Violetta Zdunowska

 

W załączeniu: Kosztorys ofertowy - remont sal lekcyjnych

logo UE rgb 1

logo taplo

bohaterON

wolontariat z klasą

logo karta szkolna

magisterscholasticus

dopalacze nafb kopia

Kontakt

kontakt

bip logo