Zamówienia i przetargi

naglowek pismo

 Września, dnia 22.06.2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu 5 sal lekcyjnych z zapleczami

Zamawiający Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza we Wrześni reprezentowane przez Dyrektora Szkoły Violettę Zdunowską na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu:

wykonanie remontu 5 sal lekcyjnych z zapleczami

została wybrana oferta nr 1 złożona przez :

Zakład Malarsko – Budowlany

Budownictwo Zabytkowe i Współczesne

Paweł Mikołajczak

Ul. Szkolna 48

62-306 Kołaczkowo

Cena wybranej oferty: 91.992,67 brutto

 

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w ciągu 14 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Zamawiający informuje, że w/w postępowaniu wpłynęła 1 ważna oferta tj. oferta Zakładu Malarsko-Bodowlanego , Budownictwo Zabytkowe i Współczesne, Paweł Mikołajczak, Kołaczkowo.

 

Dyrektor Szkoły
Violetta Zdunowska

logo UE rgb 1

logo taplo

bohaterON

wolontariat z klasą

logo karta szkolna

magisterscholasticus

dopalacze nafb kopia

Kontakt

kontakt

bip logo