Zamówienia i przetargi

Września, dnia 10.05.2017 r.

LO. 214.1.1.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie Modernizacji pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza we Wrześni w następującym zakresie : prace budowlane wraz z wymianą instalacji elektrycznej w klasach 1, 3, 101, 102, 103, 111, 115, 117.

 1. Zamawiający
  Powiat Wrzesiński – Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z Modernizacją pomieszczeń szkolnych w zakresie wykonania prac budowlanych i elektrycznych w wymienionych klasach.

 2. Informacja o przedmiocie zapytania ofertowego
  1) Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych na podstawie przedmiaru robót będącym załącznikiem do zapytania ofertowego i wizji w terenie.
  2) Przewidywana realizacja zamówienia - rozpoczęcie – czerwiec 2017 r.
  - zakończenie – sierpień 2017 r.
  3) Płatność nastąpi na podstawie faktury/rachunku końcowego.
  4) Podstawą rozliczenia jest wynagrodzenie kosztorysowe.
  5) Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół bezusterkowy odbioru robót podpisany przez strony.
  6) Gwarancja na wykonanie robót wynosi 36 miesiące.
  7) Za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy będą naliczone kary umowne w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki od kwoty brutto.
  8) Konieczna jest wizja w budynku w celu zapoznania się ze specyfiką i stanem technicznym klas.

 3. W zamówieniu publicznym mogą brać udział wykonawcy, którzy:
  1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu robót,
  3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
  4) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  5) złożą ofertę.

 4. Termin i miejsce składanie ofert.
  Oferty należy złożyć do dnia 31.05.2017 r. w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą.

 5. Ocena ofert
  Kryterium oceny ofert jest cena (100%).

 6. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej ofert
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów mailem lub telefonicznie.

 7. Dodatkowe informacje:
  Dodatkowych informacji udzielają:
  - Grażyna Siemiątkowska (61) 4360230
  - Mirosław Remienica 607 061 534

 

Załącznik nr 1 (Oferta wykonawcy)       Kosztorys oferowy budowlany      Kosztorys ofertowy elektryczny

logo UE rgb 1

logo taplo

bohaterON

wolontariat z klasą

logo karta szkolna

magisterscholasticus

dopalacze nafb kopia

Kontakt

kontakt

bip logo