Zamówienia i przetargi

Rekolekcje Wielkopostne

Informuję, że w dniach 15 - 17.04.2019 r. w związku z trwającymi Rekolekcjami Wielkopostnymi obowiązywał bedzie podany niżej harmonogram pracy szkoły:

Klasy I - II - 15 -17.04.2019:

745 - 1105 - zajęcia przedmiotowe i opiekuńczo-wychowacze zgodnie z planem
1130 - 1230 - Rekolekcje Wielkopostne w kościele farnym

Klasy III:

15.04.2019 - pielgrzymka na Jasną Górę

16-17.04.2019:

745 - 1105 - zajęcia z przedmiotów maturalnych       
1130 - 1230 - Rekolekcje Wielkopostne w kościele farnym
1300 - 1445 - zajęcia z przedmiotów maturalnych

Dyrektor Szkoły

Komunikat w sprawie strajku nauczycieli

W związku z planowanym strajkiem nauczycieli od dnia 8 kwietnia 2019 roku informuję, że akcja strajkowa nie stanowi przyczyny odwołania zajęć lub zamknięcia szkoły.

Podczas strajku szkoła zapewnia uczniom przebywającym na jej terenie bezpieczne warunki pobytu.

W czasie pobytu w szkole młodzież będzie uczestniczyła w zajęciach przedmiotowych lub opiekuńczo - wychowawczych.

Dyrektor szkoły

 

Proszę śledzić stronę szkoły oraz sprawdzać wiadomości w e-dzienniku, gdyż w razie zaistnienia jakichkolwiek zmian zostaną opublikawane stosowne komunikaty,

Września, dnia 25.04.2018 r.

LO. 216.1.4.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania: Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza we Wrześni w następującym zakresie : prace budowlane wraz z wymianą instalacji elektrycznej w klasach 108, 109, 110, 112, 210, 211, 212, 213.

 1. Zamawiający
  Powiat Wrzesiński – Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z Modernizacją pomieszczeń szkolnych w zakresie wykonania prac budowlanych i elektrycznych w wymienionych klasach.

 2. Informacja o przedmiocie zapytania ofertowego
  1) Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych na podstawie przedmiaru robót będącym załącznikiem do zapytania ofertowego i wizji w terenie.
  2) Przewidywana realizacja zamówienia - rozpoczęcie – czerwiec 2018 r.
                                                                       – zakończenie – sierpień 2018 r.
  3) Płatność nastąpi na podstawie faktury/rachunku końcowego.
  4) Podstawą rozliczenia jest wynagrodzenie kosztorysowe.
  5) Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół bezusterkowy odbioru robót podpisany przez strony.
  6) Gwarancja na wykonanie robót wynosi 36 miesiący.
  7) Za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy będą naliczone kary umowne w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki od kwoty brutto.
  8) Konieczna jest wizja w budynku w celu zapoznania się ze specyfiką i stanem technicznym klas.

 3. W zamówieniu publicznym mogą brać udział wykonawcy, którzy:
  1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu robót,
  3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
  4) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  5) złożą ofertę.

 4. Termin i miejsce składanie ofert.
  Oferty należy złożyć do dnia 31.05.2018 r. w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą.

 5. Ocena ofert
  Kryterium oceny ofert jest cena (100%).

 6. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej ofert
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów mailem lub telefonicznie.

 7. Dodatkowe informacje:
  Dodatkowych informacji udzielają:
  - Grażyna Siemiątkowska (61) 4360230
  - Mirosław Remienica 607 061 534

 Uwaga dla Wykonawców: Szkoła wpisana jest w rejestr zabytków.

 

Załącznik nr 1 (Oferta wykonawcy)       Kosztorys ofertowy budowlany      Kosztorys ofertowy elektryczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
13
14

logo taplo

logo UE rgb 1

bohaterON

wolontariat z klasą

logo karta szkolna

magisterscholasticus

dopalacze nafb kopia

Galerie zdjęć

Kontakt

kontakt

bip logo