Zamówienia i przetargi

naglowek pismo

 Września, dnia 21.07.2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę parkingu
przy Liceum Ogólnokształcącym im .H. Sienkiewicza we Wrześni, ul. Witkowska 1

Zamawiający Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza we Wrześni reprezentowane przez Dyrektora Szkoły na podstawie art.92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu:

Budowa parkingu przy Liceum Ogólnokształcącym

pod 23 miejsca postojowe

Została wybrana oferta nr 2 założona przez:

Zakład Drogowy

Waldemar Lewandowski

Psary Małe, ul. Krótka 1a

62-300 Września

Cena wybranej oferty wynosi 67.999,82 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta cenowa.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, że w w/w postepowaniu ważne oferty złożyli:

1) Zakład Ogólnobudowlany Marbud s.c. Maria i Zenon Waszak, ul. Dondajewskiego 42, 62-300 Września

2) WERBUD , Zasutowo, ul. Wrzesińska 7, 62-330 Nekla

3) KOZBRUK, Leszek Kozłowski, ul. Sokołowska 1, 62-300 Września

 

                                                                  Dyrektor Szkoły

                                                                              Violetta Zdunowska

logo UE rgb 1

logo taplo

bohaterON

wolontariat z klasą

logo karta szkolna

magisterscholasticus

dopalacze nafb kopia

Kontakt

kontakt

bip logo